Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24 tunnine väljaõpe

Alates 10 töötajaga ettevõttes peab tööandja korraldama töökeskkonnavolinike valimised. Kui volinik saab valitud on tööandja kohustus korraldada talle väljaõpe. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevalt kestab väljaõpe 24 tundi. Tellides koolituse ettevõttesse, teeme selle koos põnevaks, et töökeskkonnavolinikud oleks motiveeritud osalema ohutu töökeskkonna korraldamisel.

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24- tunnise väljaõppe õppekava

  1. tööandja ennetustegevus töökohal, sealhulgas töötajate juhendamine ja väljaõpe, ergonoomia ja töökohtade kohandamine;
  2. tervisekontrolli korraldamine ja muu töötervishoiuteenuse osutamine;
  3. töökeskkonna ohutegurid ja riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, ohuteguritest tingitud terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks;
  4. töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas;
  5. töötajate teavitamine ja kaasamine ning töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded;
  6. esmaabi korraldus;
  7. tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral;
  8. tööõnnetusest ja tööga seotud haigestumisest teavitamine ja nende uurimine;
  9. töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

Koolitustel on lektoriks  pikaajalise töökeskkonna korraldamise kogemusega Veronika Kaidis.

Koolitusi viime läbi nii eesti kui inglise keeles.